| | |  

         
Quick Menu
   컨텐츠마당
  1. NGIC 컨텐츠
2. GSSHIN 컨텐츠
 
up,down
서비스 >> 데이터마당
   NGIC 컨텐츠 목록 (52)
NGIC 사이트데이터베이스분석도구웹사이트
43 
데이터 형식  
분류체계   생물다양성 (BD)     생명정보 (BI)  
  생물자원 (BR)     서비스모델 (SM)  
검색유형  
검 색 어  
       
[ List of page : ]     1 page / 3 page 
No. 데이터형식 분류체계 제   목 등록날짜
52 웹사이트  식물계/문헌체/정보서비스/검색   한국식품연구원 (KFRI)  2013-05-18
51 웹사이트  동물계/문헌체/정보서비스/검색   한국해양과학기술원 (KIOST)  2013-05-18
50 웹사이트  비세포생물계/문헌체/정보서비스/검색   한국과학기술단체총연합회 - KOFST  2013-04-26
49 웹사이트  비세포생물계/문헌체/정보서비스/검색   국가과학기술지식정보서비스 (NTIS)  2013-04-22
48 웹사이트  식물계/문헌체/정보서비스/검색   국립생태원 (ECOPLEX)  2013-04-22
47 웹사이트  비세포생물계/문헌체/정보서비스/검색   한국산업기술평가관리원 - KEIT  2013-04-14
46 웹사이트  비세포생물계/문헌체/정보서비스/검색   서비스사이언스학회 - SoSS  2013-04-14
45 웹사이트  비세포생물계/문헌체/정보서비스/검색   NDSL (Natioal Discovery for Science Leaders)  2013-04-03
44 웹사이트  비세포생물계/질환체/생물제재/검색   식품의약품안전평가원  2013-03-23
43 웹사이트  비세포생물계/문헌체/정보서비스/검색   과학기술학회마을  2013-03-18
42 웹사이트  비세포생물계/질환체/생물제재/검색   제약산업정보포털  2013-03-14
41 웹사이트  식물계/유전체/유전체소재/검색   농업유전자원정보센터  2013-03-08
40 웹사이트  식물계/유전체/정보서비스/검색   국립농업과학원  2013-03-08
39 웹사이트  비세포생물계/문헌체/정보서비스/검색   생명자원정보서비스 (BRIS)  2013-01-11
38 웹사이트  비세포생물계/문헌체/정보서비스/교육   국립생물자원관 사이버교육센터  2013-01-04
37 웹사이트  동물계/문헌체/정보서비스/검색   Nature 국가생물종지식정보시스템  2013-01-04
36 웹사이트  동물계/유전체/정보서비스/검색   야생생물 통합 유전정보 시스템  2013-01-04
35 웹사이트  동물계/질환체/정보서비스/검색   국립보건연구원  2012-12-29
34 웹사이트  동물계/문헌체/정보서비스/검색   국립수산과학원  2012-12-29
33 웹사이트  비세포생물계/문헌체/정보서비스/검색   건강보험심사평가원  2012-12-29
<< [1] 2 3 >>
 
엔직(NGIC)  |   검색마당  |   알림마당  |   컨텐츠마당  |   교육공간  |   고객센터  
Copyright © 2011 by . All rights reserved.
(35224) 대전광역시 서구 월평로 94번길 6, 402호 (월평동)
TEL. 070-8875-7391, FAX. 042-488-7377,  E-mail :